Pilvi on tulevaisuutta. Mutta millainen tulevaisuus on pilvipalveluilla? (Osa 1)

1. Kappale: tarkastelussa pilvipalveluiden käyttäjät: keitä he ovat? Mitkä ovat heidän tarpeensa ja haasteensa tulevina vuosina?

Oletko huomannut pilvipalveluihin kohdistuneen joukkoliikkeen? Pilvi on nykyisin valtavirtaa. IDC:n (1) tekemän tutkimuksen mukaan 68 % yrityksistä on omaksunut pilvipalvelujen käytön ja kolmasosalla näistä on siihen liittyvä kehittynyt strategia. Tämä ei yllätä, sillä 92 % SolarWindsin kyselyyn (2) vastanneista oli vakuuttunut siitä, että pilvi on yksi avain menestykseen pitkällä aikavälillä!

Viisi pilvipalvelujen käyttäjätyyppiä ja heidän haasteensa

Vaikka yritykset siirtyvätkin pilveen, ne eivät lähde kaikki samalta viivalta. Käyttäjäryhmien väliset erot synnyttävät todellisen haasteiden kirjon sekä käyttäjille että pilvipalveluntarjoajille kuten OVH:lle. Tämä artikkelisarja antaa tarkemman kuvan tulevaisuuden pilvipalvelusta. Sarjan ensimmäisessä osassa tarkastelemme jokaista käyttäjäprofiilia ja niiden kohtaamia haasteita.

“Web hosting users”

Ensimmäinen ryhmä on vakiintuneet webhotellipalvelujen (tunnetaan myös nimellä “web hosting” ja “jaettu webhotelli”) käyttäjät. Web hosting oli ensimmäisiä OVH:n toimintoja 2000-luvun alussa.

Kyseessä on suuri markkinasegmentti, jonka kasvu on nyt hidastumassa. Sen osuus on tällä hetkellä alle 10 %, kun taas IaaS- ja PaaS-markkinoiden kasvu on yli 30 %. Tämä historiallinen ero todistaa käyttäjien siirtymisestä IaaS-/PaaS-pilviteknologioihin ja/tai korkeamman tason SaaS Web –teknologioihin, kuten CMSaaS (Content Management as a Service).

Palveluntarjoajilla on puolestaan edessään sekä merkittäviä migraatiotehtäviä, kun vakiintuneet tekniset alustat siirretään modernimpaan teknologiaan, että haasteita palvelun jatkuvuuteen ja merkittäviin määriin liittyen. Pelkästään OVH:n web hosting -infrastruktuurissa ylläpidetään 18 miljoonaa verkkosovellusta (ja 4 miljoonaa hallinnoitua verkkotunnusta). OVH ennakoi tämän muutoksen kääntämällä kurssiaan kohti pilveä jo 2000-luvun lopusta lähtien sekä monipuolistamalla tarjontaansa sen mukaisesti. Toiset keskittyivät yhä web hosting -markkinoihin ja heidän kohtalonaan on jäädä kapean markkinasektorin toimijoiksi... tai kehittää nopeasti ydinliiketoimintaansa (kohti enemmän liiketoimintapalveluja, jotka tuottavat lisäarvoa).

“Selective/tactical IaaS adopters”

Toinen pilvipalvelujen käyttäjäryhmä, joka ilmestyi 2000-luvun puolivälissä, koostuu selective/tactical IaaS adopters -käyttäjistä. Nämä käyttäjät eivät ulkoista koko infrastruktuuriaan vaan vain joitakin osia siitä. Ulkoistettavaksi valikoituvat ne osat, joilla on vähiten lisäarvoa kuten varmuuskopiointi, tallennustila (tästä AWS alkoi), virtuaalityöpöydät ja sähköpostit. Näin saapui XaaS (anything as a service), joka on yksi pääasiallisista syistä Varjo-IT-ilmiöön yrityksissä. Jostain ilmestyi lukematon määrä uusia ratkaisuja, joista jokainen vastaa tiettyyn tarpeeseen, jota sisäinen IT-osasto ei ole pystynyt täysin tyydyttämään. Sitten IT-vastaavat havaitsivat, että infrastruktuurin hajautuminen useille palveluntarjoajille heikentää heidän tietojärjestelmiään, sillä se kasvattaa tietoturva- ja jatkuvuus- sekä kulujenhallintaongelmia.

XaaS-palvelujen kysyntä on edelleen kovaa, mutta luonnollisesti yritykset yrittävät nyt yhdistää ja virtaviivaistaa tätä karkuun päässyttä IT-aluetta ryhmittelemällä palvelunsa yhdelle yleistuotetta tarjoavalle palveluntarjoajalle. OVH on vuosien saatossa rakentanut kattavan tuotteen, joka hyödyntää konesaleihin ja maailmanlaajuiseen kuituverkkoon tehtyjen investointien lisäksi myös IaaS-osaamista palveluiden kuten storage as a service -, räätälöity katastrofisuunnitelma (PRA) - tai virtuaalityöpöytäratkaisujen demokratisoimista varten.

Selective/tactical adopters -käyttäjät muodostavat mielenkiintoisen markkinasegmentin palveluntarjoajille, sillä he edustavat yhtä mahdollista tapaa siirtyä kokonaisuudessaan pilvipalvelujen käyttöön. Yrityksille on tällä hetkellä tärkeintä sovellusten ja tietokantojen (DBaaS) ylläpito sekä datasäilöt (käyttö- ja varmistussäilöt).

“Start up -yritykset ja diginatiivit”

Kolmas käyttäjäryhmä koostuu start up -yrityksistä. Niiden tärkeimpänä piirteenä on, ettei niillä ole ollenkaan legacya (legacy tarkoittaa olemassa olevia sovelluksia, jotka pyörivät omilla ja usein vanhentuneilla infrastruktuureilla). Diginatiivit lähtevät liikkeelle tyhjästä eivätkä harkitse mitään muuta vaihtoehtoa projektinsa käynnistämiseen kuin pilveä. Nämä nuoret yrittäjät tukeutuvat pilvipalveluihin projektinsa kehittämisessä, käyttöönotossa sekä kasvaakseen nopeasti.

He voivat siis keskittyä liiketoiminnan innovaatioihin, joita he käyttäjilleen/asiakkailleen tuovat. Kun nämä start up -yritykset menestyvät, he pyrkivät kuitenkin hallitsemaan paremmin infrastruktuurinsa kuluja ja parantamaan näin liiketoimintamalliaan. Monet ovat silloin ymmärtäneet, että aluksi niin houkuttelevilla amerikkalaisilla pilvipalveluntarjoajilla kustannusten ennakointi on hankalaa ja kulut voivat kasvaa hallitsemattomasti. Tämä voidaan tulkita syyksi esimerkiksi siihen, että Dropbox jätti AWS-pilvipalvelun vuonna 2016 itse hallittavan infrastruktuurin hyväksi. Tarkoituksena oli toteuttaa “merkittäviä säästöjä”. (3) (Huom. Tällöin OVH:lla ei ollut vielä pilvi-infrastruktuuria Yhdysvalloissa eikä siis vaihtoehtoista palvelua Yhdysvaltain markkinoilla).

Pilvipalveluista puhuttaessa julkinen pilvi, joka on luonteeltaan usean käyttäjän jakama infrastruktuuri (fyysiset resurssit jaetaan useiden käyttäjien kesken), ei ole aina ihanteellinen vaihtoehto projektin jokaiseen kypsyysvaiheeseen. Alkuvaiheessa projekti tarvitsee erittäin skaalautuvan ratkaisun, jonka aloituskustannukset ovat alhaiset tai jopa olemattomat. Näin markkinoille siirtyminen (time to market) tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Toisaalta kun projekti on kypsynyt, voi olla kiinnostavampaa siirtyä esimerkiksi Hosted Private Cloud -tyyppistä ratkaisua kohti. Se sisältää käyttäjälle täysin dedikoidut resurssit (single-tenant) kustannusten hallintaan (myös dedikoituja palvelimia sisältävän konsolidointistrategian kautta) sekä vastaamaan paremmin käyttäjien vaatimuksiin. Olemme vakuuttuneita siitä, että on tarjottava erilaisia pilvipalveluja eikä vain yhden tyyppistä tuotetta. Olemme myös todenneet, että älykkäimmät infrastruktuurit yhdistävät nämä erityyppiset pilviresurssit. Tästä syystä OVH kehitti jo vuonna 2009 virtuaaliräkkiratkaisun (vRack), jonka avulla voidaan eristäytyä muista käyttäjistä ja yhdistää dedikoituja palvelimia, Private Cloud - ja Public Cloud -instansseja yksityisessä verkossa. Ainutlaatuinen tuote hurmasi sekä diginatiivit että Legacy-migraatiota tekevät.

Tämä diginatiivien ryhmä on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa (Euroopassa ja kansainvälisesti). Näiden start up -yritysten joukossa ovat huomisen yksisarviset, Euroopan GAFAM-yritykset (Google, Amazon, Facebook). Digital Launch Pad, OVH:n start up -yrityksille suunnattu tukiohjelma, lanseerattiin vuona 2015 kannustamaan ja avustamaan yrityksiä konkreettisesti ratkaisujensa suunnittelussa ja rakentamisessa. Ohjelma on tukenut jo yli 800 start up -yritystä 45 maasta.

“Cloud migrants ”

“Cloud migrants” eli pilveen siirtyvien yritysten tietoteknologia perustuu vielä pitkälti legacy-järjestelmiin, joihin on usein investoitu paljon. Nämä pienet, keskisuuret ja suuryritykset ovat ymmärtäneet pilveen siirtymisen tärkeyden. Syynä on varmasti hinta, mutta myös tarve parantaa puutteellista ketteryyttä, ja puolustautua start up -yritysten alettua vaikuttaa uhkaavasti heidän liiketoiminta-alueillaan.

IT-teknologia ei ole tietenkään ainoa syy tämän tyyppiseen mullistukseen. Kun start up -yritys onnistuu saamaan markkinaosuutta vakiintuneilta toimijoilta, on se usein innovatiivisen idean ansiota. Käyttäjien tarpeisiin on löydetty ainutlaatuinen vastaus tai vanhentunut liiketoimintamalli on yksinkertaisesti sortumassa. Tätä tapahtuu kaikilla aloilla, pankkimaailmassa, liikenteessä ja terveysalalla. Mutta “perinteisen” IT:n rajoitteista vapautumisen ja pilvipalveluihin ulkoistamisen ansioista nämä nuoret yritykset voivat karata kisan kärkeen. Legacy-järjestelmien rampauttamien yritysten on puolestaan paljon vaikeampi pysyä mukana. Niinpä ketteryyden etsimisestä (erityisesti markkinoille siirtymisen nopeuttaminen uusien resurssien nopean käyttöönoton ansiosta) on tullut tärkein syy, miksi yritykset siirtyvät pilvipalveluihin. Siitä on tullut jopa kustannuksia tärkeämpi tekijä. Jarrujakin on kuitenkin olemassa. Vaikka pilvipalveluihin liittyvät pelot ovat suurelta osin hälvenneet, jarruttaa pilvipalvelun omaksumista kuitenkin pelko riittämättömistä kyvyistä. Vain 27 % SolarWindsin haastateltavista (2) kokee osaamisensa riittävän pilvipalveluihin siirtymiseen sekä legacyn ja pilven yhdistävän hybridiympäristön hallinnoimiseen.

Tähän on kuitenkin onneksi olemassa ratkaisuja. Pilvipalveluihin siirtymässä olevat “cloud migrants”-käyttäjät ovat jättimäinen kasvun lähde IaaS-markkinoilla. Siksi palvelun tarjoajat ja kehittäjät avustavat yhteistyössä yrityksiä siirtymävaiheessa ja tarjoavat heille hybridiympäristön hallintaan tarvittavan tietotaidon. Tässä viitekehyksessä on myös täysin ymmärrettävää, miksi OVH [url="https://www.ovh-hosting.fi:23243/uutiset/cp2450.ovh_ilmoittaa_vmwaren_vcloud_air_-liiketoiminnan_hankinnasta"[hankki hiljattain vCloud Air -toiminnan[/url]. Sen hybriditeknologialla on mahdollista siirtää virtuaalikoneita konesalista toiseen niiden ollessa käynnissä, ilman minkäänlaisia palvelukatkoksia sekä saman IP-osoituksen säilyttäen.

”SaaS editors”

Viimeisenä tulevat ohjelmistokehittäjät, jotka ottivat uuden SaaS-suunnan ennakoituaan sen tulon oikein.. tai olosuhteiden pakosta. Kehittäjät ovat nähneet liiketoimintamallinsa mullistuvan perinpohjaisesti lisenssimyyntiin perustuvasta mallista sopimusperusteiseen tai käytön mukaan laskutettavaan malliin. Mutta yhtä suuri on myös teknologinen vallankumous, joka pitkään on-premise -palveluja myyneiden kehittäjien on pilvimaailman standardeihin integroitumista varten käytävä läpi. Heidän täytyy tietenkin rakentaa teknisiä alustoja sovellusten käyttöä varten, mutta myös jakaa näitä alustoja niin, että saavutetaan maailmanlaajuinen läsnäolo. Näin varmistetaan paras suorituskyky jokaiselle käyttäjälle kaikkialla maailmassa.

Tämän vuoksi kehittäjien on oltava perillä niiden maantieteellisten alueiden lainsäädännöstä, joissa he toimivat. Näin voidaan taata paras tietoturva asiakkaiden tiedoille. Esimerkiksi eurooppalaisia käyttäjiä ei saa estää näkemästä Yhdysvalloissa ylläpidettyjä tietojaan, jotka siis ovat Patriot Act -lain alaisia. Toinen piilevä riski on SaaS-ratkaisujen arkipäiväistyminen suurten globaalien verkkokauppojen markkinoilla, jotka hallitsevat asiakassuhteita ja muuttavat SaaS-palvelut hyödykkeiksi.

Näiden erilaisten käyttäjäprofiilien kautta huomaamme lopulta kertovamme pilvipalvelujen menneisyydestä. Sen historia on lyhyt mutta uskomattoman rikas teknologian nopean kehittymisen ansiosta. Muutaman viikon kuluttua käsittelemme mahdollisia synergioita IaaS ja PaaS-toimijoiden välillä. Lisäksi tarkastelemme IaaS-markkinoiden konsolidointia, jossa odotamme näkevämme monia lähentymisiä, joista tulevaisuuden johtajia nousee. Pysy kuulolla!

Viitteet:

(1) Lähde:

IDC survey of 6,100 organisations in 31 countries, released today, indicates, with 68 per cent of respondents using public, private or hybrid cloud in their IT mix. This is a 60 per cent jump from 42 per cent of respondents doing cloud in 2015. Katso täydellinen raportti.

(2) Lähde: IT Trends Report 2016: The Hybrid Evolution, SolarWinds.

(3) The Epic Story of Dropbox's Exodus From the Amazon Cloud Empire by Cade Metz on wired.com, March 15, 2016.